DARMOWA DOSTAWA OD 800 zł   |  

INFOLINIA SKLEPU INTERNETOWEGO (Pon-Pt 8:00-16:00)12 261 00 10  |  INFO WÓZKI/FOTELIKI 797 995 283, 797 995 285   |   E-MAIL poczta@entliczek.pl
Facebook

Regulamin

Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Infolinia – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji drogą telefoniczną.

 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 4. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 5. Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

 7. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.

 10. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

 11. Sklep Internetowy entliczek.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.entliczek.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji.

 12. Sklep fizyczny sieci Entliczek (Sklep fizyczny) – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży stanowiący część znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sieci handlowej spółki EP Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Pod nazwą DCH Entliczek

 13. Strona – Usługodawca i Klient.

 14. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.

 15. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

 16. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. montaż mebli).

 17. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym Entliczek.pl

 18. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną) lub w Sklepie fizycznym sieci DCH Entliczek.

 19. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.entliczek.pl

 20. Usługodawca – spółka pod firmą „EP Invest” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dobrego Pasterza 122a 31-416 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie , Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381959, o numerze NIP 9452156774, o numerze REGON121490520, o kapitale zakładowym w wysokości 100000 zł, wpłaconym w pełnej wysokości (dalej „Spółka”)

 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę Produktu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego Entliczek.pl, dostępnego pod adresem www.entliczek.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Sklep Internetowy Entliczek.pl, działający pod adresem www.entliczek.pl oraz Infolinii prowadzony jest przez spółkę EP Invest” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Dobrego Pasterza 122a 31-416 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381959, o numerze NIP 9452156774, o numerze REGON121490520, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 zł, wpłaconym w pełnej wysokości (dalej „Spółka”).

 4. Możliwe kanały komunikacji Klienta ze Sklepem:

  1. klient może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail poczta@entliczek.pl

  2. telefonicznie, pod numerem 12 261 00 00 lub 797 995 292 dostępnym od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 do 16:00

  3. w miejscu prowadzenia działalności (Sklepy DH Entliczek).

 5. Korzystanie przez Klienta z możliwości kontaktu telefonicznego ze Sklepem jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Sklep ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

 6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego i infolinii następujące usługi:

  1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego entliczek.pl i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz

  2. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz poszczególnych Sklepach fizycznych sieci DCH Entliczek.

 7. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (np. ubezpieczenie) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej Sklepu.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną (za pośrednictwem infolinii) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. Warunkiem jednak skorzystania z usług jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Rezerwacji lub Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.

 10. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego entliczek.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.

 11. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego entliczek.pl dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.entliczek.pl. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.

 13. Korzystanie ze Sklepu Internetowego entliczek.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 14. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:

  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

  2. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

  3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

  4. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies, jednak może spowodować to utrudnienia w funkcjonowaniu strony.

 15. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego entliczek.pl przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.

 16. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 17. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego entliczek.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

 18. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.entliczek.pl oraz sporządzić jego wydruk, pobrać.

 19. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 20. Informacja o cenie podawana na stronie www.entliczek.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 6 punkt b Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

 21. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną Konsument jest zobowiązany podać adres e-mail, na który Sklep wysyła informacje będące wypełnieniem nałożonych na niego obowiązków ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta.

 22. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Entliczek.pl oraz Infolinii.

 1. W ramach serwisu www.entliczek.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego entliczek.pl może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego entliczek.pl.

 4. Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego entliczek.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma na maila w załączniku dokument niniejszego Regulaminu.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

 7. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Usługodawcę.

 8. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub Rezerwacji.

 9. Klient zobowiązany jest do:

  1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,

  3. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

  4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

  5. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego entliczek.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną.

 11. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.

 12. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 13. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego entliczek.pl lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, gdy Klient:

  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

  3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,

  4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.

 14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego entliczek.pl na podstawie postanowień pkt III ust. 13 Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

IV. Rezerwacja Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy i Infolinię. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Klient może:

  1. dokonać poprzez Sklep Internetowy lub drogą telefoniczną Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w sklepie internetowym entliczek.pl (spośród wskazanych na stronie internetowej Sklepu); w przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci DCH Entliczek oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient zrezygnować z Rezerwacji.

  2. Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną (po wskazanych wymagań) wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 6 punkt b Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, Konsument zobowiązany jest do podania adresu e-mail celem wypełnienia przez Sklep obowiązków wynikających z art. 20 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014 r.)

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy entliczek.pl należy wejść na stronę internetową www.entliczek.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym entliczek.pl i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, w szczególności poprzez wyrażanie odpowiednich zgód. Złożenie zamówienia kończy kliknięcie przycisku „zamawiam i płacę

 3. Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego) i dokonać Rezerwacji tego Produktu ze wskazaniem Sklepu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa Sprzedaży, podejmując kolejne czynności w oparciu o wskazówki konsultanta Infolinii Usługodawcy.

 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych Usługodawcy lub na stronie internetowej Sklepu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty konsultanta Infolinii Usługodawcy.

 5. Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku usługi finansowej (ubezpieczenia) złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umowy) dotyczącego danej usługi finansowej.

 6. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia, Klient –na adres e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

  1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do Sklepu,

  2. e-mail o tytule „Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie rezerwacji” zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia jak i inne obowiązki informacyjne Sklepu. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane.

 7. W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym Umowa sprzedaży może być zawarta tylko i wyłącznie w Sklepie fizycznym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą telefoniczną.

 8. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 6 punkt b powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.

 9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

 10. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu za pośrednictwem Sklepu lub drogą telefoniczną i późniejszego jego zakupu w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci DCH Entliczek – m.in. gotówką w momencie odbioru, na raty, kartą płatniczą, bonami podarunkowymi, kuponami Sodexho i BONUS oraz przelewem bankowym.

  2. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu zawartej poprzez Sklep lub drogą telefoniczną – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia Zamówienia (Infolinia lub Sklep).

 11. Sposoby i terminy płatności:

 12. 1) przelew Tradycyjny na rachunek w Deutsche Bank PBC S.A. nr 16 1910 1048 2782 4792 6153 0001 
  2) kartą kredytową poprzez system płatności PayU – (bezpieczna i szybka forma płatności) 
  3) gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera DPD lub na Poczcie ( za pobraniem) 

  4) termin zapłaty wynika z przyjętego sposobu zapłaty i tak: 
      a) w wypadku przelewu - niezwłocznie po złożeniu zamówienia. 
      b) w przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.

 13. Sklep nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybraną formę płatności.

 14. Zaksięgowanie wpłaty zależy od wybranej formy płatności. Najszybciej trwa weryfikacja płatności kartą kredytową lub szybkim przelewem - do kilkunastu minut. Płatność za pośrednictwem tradycyjnego przelewu maksymalnie może być księgowana do 3 dni roboczych. 

 15. Sposoby i koszty dostawy:

 16. 1. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania Zamówienia.

  2. Sposoby dostawy: 
       a) Kurier DPD - przesyłki ubezpieczone standardowe do 30 kg 
           - po wpłacie na konto lub przez system płatności koszt 15zł. 
           - dostawa za pobraniem 20zł brutto,
           - przy zamówieniach powyżej 800 zł brutto przesyłka gratis
           - przy zamówieniach powyżej 800 zł brutto za pobraniem koszt przesyłki 5zł.

      b) Paczkomaty InPOST (przesyłki do 25kg maksymalne wymiary przesyłki - 41 x 38 x 64 cm.) 
           - koszt przesyłki standardowej - 14zł brutto, 
           - przy zamówieniach powyżej 800 zł brutto przesyłka gratis.

      c) Darmowy odbiór osobisty - tylko z naszego magazynu przy ul. Wyki 5, 31-223 Kraków (wejście z ul.Pachońskiego od strony Lidla) 
           UWAGA - godziny odbioru: 8:30 - 15:30,
  od poniedziałku do piątku.

  3. Jeśli zachodzi konieczność innego rodzaju dostawy, zostaje to uzgodnione indywidualnie z Klientem, po akceptacji przez niego kosztów.

  4. Odpowiedzi na przykładowe pytania odnośnie dostawy znajdują się w zakładce „Forma dostawy”.

 17. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania rezerwacji lub składania Zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych Produktów.

 18. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

 19. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

 20. W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży w Sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 6 punkt b powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.

 21. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej

 22. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia.

 23. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i dokonać zaakceptowania regulaminu.

 24. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 6 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

 25. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.

 26. Produkty, które Klient zarezerwował w toku Rezerwacji, mogą zostać zakupione w dowolnie wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci DCH Entliczek (spośród wskazanych na stronie www.entliczek.pl). Powyższe nie dotyczy przypadków gdy określone Towary:

  1. nie są dostępne w wybranym przez Klienta Sklepie fizycznym sieci DCH Entliczek lub 

  2. nie są w ogóle dostępne w fizycznych Sklepach sieci DCH Entliczek.

 27. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

  2. niekompletności przesyłki,

  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

 28. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez instytucję finansową oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.

  2. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Sklep Internetowy.

V. Uprawnienia do odstąpienia od Umowy.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni.

 2. Wskazany w art. V ust. 1 powyżej bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

   1. a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

    b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

  3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:

   1. a) na adres: EP Invest Sp. z o.o. Sklep Internetowy entliczek.pl, ul. Dobrego Pasterza 122a,Kraków; 31-416

    b) lub na adres e-mail: poczta@entliczek.pl

  4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

  5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

  6. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartego w ramach strony internetowej Sklepu, a także dostępnego tutaj.

  7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) , mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie niezniszczonym.

  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  11. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: EP Invest Sp. z o.o. Sklep Internetowy Entliczek.pl - Magazyn Centralny, ul. Wyki 5, Kraków; 30-723.

  12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów :

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu, towarów, jak również świadczonych usług drogą elektroniczną. Rękojmia.

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu oraz Infolinii, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach Kodeksu cywilnego. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

 3. Reklamacje może zgłaszać:

 4. a) pisemnie na adres EP Invest Sp. z o.o. Sklep Internetowy entliczek.pl, ul. Dobrego Pasterza 122a,Kraków; 31-416;

  b) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@entliczek.pl .

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

 6. Reklamacja powinna zawierać:

 7. 5.1) zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta,

  5.2) zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Klienta.

  5.3) zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo (patrz u. 3 powyżej),

 8. Usługodawca nie jest producentem Towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych można składać pisemnie bezpośrednio w dowolnym Sklepie fizycznym DCH Entliczek w Polsce (szczegółowe adresy dostępne są na stronie internetowej www.entliczek.pl) lub przesłać na adres: EP Invest Sp. z o.o. Sklep Internetowy entliczek.pl, ul. Dobrego Pasterza 122a Kraków; 31-416, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji udziela Dział Obsługi Klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.entliczek.pl.

 9. W przypadku, gdy Sklep nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może W przypadku, gdy Sklep nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do właściwego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 10. Konsument ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

VII. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego entliczek.pl, Infolinii i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu lub Infolinii sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem lub Infolinią.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

  2. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego entliczek.pl lub Infolinii przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

  4. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego entliczek.pl,

  5. za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu lub Infolinii z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

 6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie lub Infolinii, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

VIII. Pozostałe prawa i obowiązki. Pozostałe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

 4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 5. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

IX. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu.

 1. Zamieszczając Treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Klient oświadcza, że:

 3. 2.1) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,

  2.2) jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,

  2.3) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

  2.4) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

  2.5) wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Klient nie jest uprawniony do:

 5. 3.1) zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

  3.2) zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

 7. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

  1. zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

 8. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających art. IX powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail poczta@entliczek.pl lub EP Invest Sp. z o.o. Sklep Internetowy entliczek.pl, ul. Dobrego Pasterza 122a,Kraków; 31-416

 9. Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

 11. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.

 12. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

 13. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

 14. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w art. IX powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.

X. Spory.

 1. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 2. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 1, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 1, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

XI. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.